Wie krijgt de sociale toeslag?

Voor alle gezinnen, ongeacht de gezinsgrootte

Je hebt recht op een sociale toeslag als je gezinsinkomen minder dan of exact 36.325,76 euro bruto per jaar bedraagt.

Voor gezinnen met 1 of 2 kinderen

Je hebt recht op een sociale toeslag als je gezinsinkomen tussen 36.325,76 en 42.380,06 euro bruto per jaar ligt.

Voor gezinnen met drie of meer kinderen

Je hebt recht op een sociale toeslag als:

 • je gezinsinkomen tussen 36.325,76 en 68.329,61 euro ligt
 • en minstens een van je kinderen het basisbedrag van 176,66 euro ontvangt

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Kinderen geboren vanaf 2019

Kinderen geboren vanaf 2019 krijgen per maand de volgende bedragen:
 

Bruto jaarinkomen

Kinderen

Bedragen

≤ 36.325,76 euro

1 of 2 kinderen

€ 70,50 per kind

36.325,76 euro

3 of meer kinderen

€ 103,62 per kind

inkomen tussen 36.325,76 en 
42.380,06 euro
1 of 2 kinderen € 35,70 per kind
inkomen tussen 36.325,76
en 68.329,61 euro
3 of meer kinderen € 81,54 per kind

Kinderen geboren vóór 2019

Kinderen geboren vóór 2019 krijgen per maand de bedragen uit de oude kinderbijslagregeling, op basis van hun basisbedrag.

Voor gezinnen met 1 of 2 kinderen en een gezinsinkomen tussen 36.325,76 en 42.380,06 euro bruto per jaar bedraagt de sociale toeslag ook 35,70 euro per kind.

Wat geldt er bij een scheiding?

Je kind woont evenveel bij elke ouder (gelijkmatig verdeelde huisvesting)

Als je kind evenveel bij de ene ouder als bij de andere ouder woont (gelijkmatig verdeelde huisvesting 50/50), dan geldt het volgende:

 • Er wordt gekeken naar het inkomen van beide ouders apart, binnen hun nieuw samengesteld gezin.
 • Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinsgrootte en kinderen met gelijkmatig verdeelde huisvesting tellen volledig mee in het nieuw samengesteld gezin.
 • Beide ouders, een van de ouders of geen van de ouders kunnen recht hebben op een sociale toeslag.
  • Als beide ouders er recht op hebben, dan ontvangen ze allebei de helft van het bedrag.
  • Als slechts één ouder recht heeft op een sociale toeslag, dan ontvangt die ouder de helft van het bedrag en wordt het bedrag gestort op het rekeningnummer dat die ouder opgeeft, los van het rekeningnummer waarop het basisbedrag en eventuele andere toeslagen gestort worden.

Je kind woont meer bij de ene dan bij de andere ouder (ongelijkmatig verdeelde huisvesting)

Als je kind meer bij de ene dan bij de andere ouder woont (ongelijkmatig verdeelde huisvesting), dan geldt het volgende:

 • Er wordt gekeken naar het inkomen van de ouder waar het kind het meest verblijft, binnen zijn of haar nieuw samengesteld gezin.
 • Die ouder ontvangt het volledige bedrag als ie recht heeft op de sociale toeslag.

Je kind verblijft in een pleeggezin of werd in een instelling geplaatst

 • Als je kind in een pleeggezin verblijft, dan wordt het voor de berekening van de sociale toeslag en de gezinsgrootte volledig meegeteld in het pleeggezin.
 • Als je kind in een instelling werd geplaatst, wordt het voor de berekening van de sociale toeslag en de gezinsgrootte volledig meegeteld in het gezin waar het verbleef voor de plaatsing, tenzij anders beslist door de rechtbank.

Wat verstaan we onder het gezinsinkomen?

Voor de bepaling van je gezinsinkomen kijken we naar jouw inkomsten als je alleen woont. Woon je samen met je partner, dan kijken we naar de inkomsten van jullie beiden.

Alarmbelprocedure: wat als het aanslagbiljet niet overeenkomt met je huidige inkomenssituatie?

Het aanslagbiljet komt niet altijd overeen met je huidige inkomenssituatie (meestal inkomens van twee jaar geleden). Als je door omstandigheden plots zwaar loonverlies lijdt of als je gezinssituatie plots drastisch wijzigt (bv. alleenstaande worden), dan kan de toeslag alsnog worden toegekend:

 • Elektronisch
  • Als een ouder een leefloon, een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt, dan zal de uitbetaler voor die maanden automatisch de sociale toeslag toekennen.
 • Handmatig
  • Hiervoor toon je zelf aan je uitbetaler dat je inkomen gedurende minstens zes opeenvolgende maanden onder de vermelde inkomensgrenzen ligt.
  • De sociale toeslag wordt dan betaald voor de aangetoonde periode en dit tot aan de start van het eerstvolgende toekenningsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar.