Juridische vermeldingen

Deze website wordt uitgegeven door:

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), kortweg Agentschap Uitbetaling Groeipakket, Trierstraat 9, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0692.793.497, RPR Brussel.

Het gebruik van de portaalsite www.groeipakket.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.  

Disclaimer e-mail

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. 

Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en van de toegevoegde bestanden, is ten strengste verboden. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk het VUTG tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een ter zake geldig ondertekend document van het VUTG. 

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen. 

Gebruik van de website

Het VUTG besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal het VUTG al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen twee werkdagen. Het VUTG spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het VUTG kan echter niet garanderen dat Groeipakket.be vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Het VUTG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur of programma’s.

Algemeen karakter

Alle informatie op Groeipakket.be is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. De Vlaamse Infolijn, 1700, kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden.

De informatie en de documenten die via Groeipakket.be ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van Groeipakket.be kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

De filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site. De inhoud van de portaalsite (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.  

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het VUTG beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.  

De hyperlinks naar andere websites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het VUTG aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Het VUTG kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven, overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Het VUTG raadt de gebruikers aan dit zelf na te gaan door de privacyclausule te raadplegen op elk van deze websites. 

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de portaalsite www.groeipakket.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de portaalsite. Gebruik daarvoor het contactformulier. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.  

Bescherming van persoonsgegevens

Het VUTG hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

Het VUTG geeft u daarbij de volgende garanties: 

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. 
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. 
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. 
  • U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite. Gebruik daarvoor het contactformulier.  

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.  

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Gebruik daarvoor het contactformulier. Het VUTG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het VUTG bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet vertrouwelijk worden beschouwd. Het VUTG wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het VUTG mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). U stemt ermee in dat het VUTG de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. 

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.