De meeste rechten worden automatisch toegekend, zonder bijkomende aanvraag. 

Sommige rechten worden niet automatisch toegekend. Richt je rechtstreeks tot de betrokken diensten voor een aanvraag of voor bijkomende informatie. Zij beschikken over het resultaat van de evaluatie via uitwisseling met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ – de federale overheidsdienst die informatie vanuit verschillende overheidsbronnen integreert en beheert).