Wat verstaan we onder het gezinsinkomen?

Voor de bepaling van je gezinsinkomen kijken we naar jouw inkomsten als je alleen woont. Woon je samen met je partner, dan kijken we naar de inkomsten van jullie beiden.

Hoe bepalen we je gezinsinkomen?

Op basis van het laatste aanslagbiljet, voor de duur van één jaar (het toekenningsjaar).

Voor de sociale toeslag:

 • Loopt dat toekenningsjaar van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar;
 • Krijg je recht voor het volledige toekenningsjaar (12 maandbedragen), tenzij de gezinssituatie wijzigt (bijvoorbeeld door een nieuw kind, een andere gezinssamenstelling …).

Voor de schooltoeslag:

 • Loopt het toekenningsjaar gelijk aan het schooljaar, dus van 1 september van het betrokken schooljaar tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar;
 • Ontvang je de toeslag één keer per toekenningsjaar;

Hebben wijzigingen in de gezinssituatie pas effect op het bedrag voor het volgende toekenningsjaar.
 

Wat tellen we mee in het gezinsinkomen?

Het belastbaar inkomen, voor aftrek:

 • beroepsinkomsten:
  • in loonverband: vóór de aftrek van beroepskosten
  • als zelfstandige: na de aftrek van beroepskosten, vermenigvuldigd met een factor 100/80
 • uitkeringen van de ziekteverzekering
 • werkloosheidsuitkeringen
 • pensioenen
 • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden
 • inkomsten uit onroerende goederen volgens KI (kadastraal inkomen):
  • één keer het KI van de eigendommen die je voor je beroep gebruikt (zoals vermeld op het aanslagbiljet)
  • drie keer het KI ‘vreemd gebruik’, dat is alles wat geen eigen woning of beroepsgebruik is
  • het KI van je eigen woning telt niet mee
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend aan personen met een handicap;
 • het leefloon (of equivalent leefloon);
 • de inkomsten toegekend aan de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van socialezekerheidsrisico's.

Het gezinsinkomen verminderen we met 80% van de betaalde onderhoudsgelden.

Wat telt niét mee om je inkomen te berekenen?

 • Toeslagen uit het Groeipakket;
 • Alimentatie voor je kinderen;
 • Loon en vakantiegeld in het kader van een flexi-job;
 • Afzonderlijk belastbare inkomsten zoals achterstallen vorige jaren en vervroegd vakantiegeld;
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Onkostenvergoeding voor vrijwilligers;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoeding voor onthaalouders betaald door Opgroeien (Kind en Gezin);
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Wat als het aanslagbiljet niet overeenkomt met je huidige inkomenssituatie?

Als je zwaar loonverlies lijdt (bv. bij langdurige ziekte) of als je gezinssituatie drastisch wijzigt (bv. alleenstaande worden), is je aanslagbiljet met inkomsten van 2 jaar geleden niet altijd nog relevant.

Daarom is er een ‘alarmbelprocedure’. Je uitbetaler kan dan meer actuele gegevens gebruiken.

Voor de sociale toeslag

Elektronische alarmbel

 • Als een ouder een leefloon, een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt, zal je uitbetaler voor die maanden automatisch de sociale toeslag toekennen.

Manuele alarmbel

 • Bewijs aan je uitbetaler dat je inkomen gedurende minstens zes recente opeenvolgende maanden onder de vermelde inkomensgrenzen ligt.
 • Vraag daarvoor het formulier aan je uitbetaler.

Je uitbetaler betaalt dan voor de aangetoonde periode en verder tot aan de start van het eerstvolgende toekenningsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar.

Voor de schooltoeslag

Manuele alarmbel

 • Bewijs aan je uitbetaler dat je inkomen gedurende zes maanden gemiddeld onder de inkomensgrens ligt.
 • De zes maanden moeten vallen in het jaar waarin het toekenningsjaar (schooljaar) start.
 • Vraag daarvoor het formulier aan je uitbetaler.

Voor beide

Misschien heb je het wel moeilijk om alle papieren bij mekaar te zoeken voor de manuele alarmbel.

 • Als je uitbetaler 2 jaar later het aanslagbiljet ontvangt waar je inkomsten van nu op staan, controleert hij of je misschien toch recht had op sociale toeslag of schooltoeslag.
 • Daar moet je dus niets voor doen behalve geduld hebben.

Test op het Kadastraal inkomen

Als je kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik (niet beroepsgebruik en niet eigen woning) een te groot deel uitmaakt van je inkomen, kan je het recht op sociale toeslag of schooltoeslag verliezen.

Wanneer verlies je je recht?

 • Je hebt een (geïndexeerd) KI vreemd gebruik dat hoger is dan 1.250 euro
  én
 • Je KI vreemd gebruik vermenigvuldigd met drie is meer dan 20% van je totale inkomsten verminderd met 1x KI-beroep en 3x KI vreemd gebruik

Vrijstelling van test op het kadastraal inkomen

We doen de test op je KI niet als je:

 • Leefloon (of equivalent leefloon) ontvangt
 • Je inkomsten voor minstens 70% bestaan uit
  • inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten
  • overlevingspensioen
  • alimentatiegelden
  • vervangingsinkomsten