Wanneer heb je recht op een Groeipakket in het hoger onderwijs?

Een student in het hoger onderwijs heeft recht op een Groeipakket als hij/zij:

 • voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is in een of meer Belgische erkende instelling(en) voor hoger onderwijs;
 • is ingeschreven in een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een erkend programma;
 • een door de Staat erkende vorming van bedienaars voor erediensten volgt;
 • de wetenschappelijke leergang volgt als voorbereiding op de Koninklijke Militaire school of ingenieursstudiën.

Bijzondere situaties

 • Bij een doctoraatsopleiding tellen de studiepunten voor het schrijven van de doctoraatsverhandeling niet mee om de vereiste 27 studiepunten te behalen.
 • Per opleidingscyclus is er één jaar recht op het Groeipakket als het kind tijdens een diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten is ingeschreven.
 • Combineert je kind een opleiding van het secundair onderwijs met een opleiding van het hoger onderwijs? Dan worden de studiepunten omgezet in lesuren. Een studiepunt bedraagt 30 minuten. Je kind heeft nog recht op een Groeipakket als het minstens 17 lesuren per week volgt.
 • Volgt je kind lessen in het hoger onderwijs die niet worden uitgedrukt in studiepunten? Dan moet de opleiding overeenstemmen met een volledig studieprogramma en leerplan of moet het programma dat het kind samenstelde met toelating van de academische overheid of de schooloverheid minstens 13 lesuren per week omvatten. Volgt je kind bijvoorbeeld privéonderwijs, dan moet deze opleiding erkend zijn door Vlaanderen en minstens 13 lesuren omvatten.
 • Is je kind ingeschreven voor een bijkomend jaar voor GIP (geïntegreerde proef) in het onderwijs voor sociale promotie dat geen 13 lesuren omvat? Dan heeft je kind één jaar recht op het Groeipakket.
 • Specifiek voor 'tijdelijk ontheemden' uit Oekraïne, vanaf 24/02/2022: zet je kind zijn studierichting in Oekraïne verder via online lessen? We kunnen onderzoeken of de studierichting van je kind voldoet aan de voorwaarden. Laat hiervoor een formulier P7int invullen en bezorg het aan de uitbetaler waar je een aanvraag om Groeipakket deed. 
  Deed je nog geen aanvraag om Groeipakket? Doe dat dan bij een van de 5 uitbetalers en laat weten dat je ook een P7int zal bezorgen.

Vanaf wanneer krijg je het Groeipakket als student in het hoger onderwijs?

Is je kind op 30 november ingeschreven voor minstens 27 studiepunten en blijft het dat voor het ganse academiejaar? Dan heeft je kind voor het volledige academiejaar recht op het Groeipakket.

Is je kind op 30 november ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en komt het in de loop van het academiejaar wel aan minstens 27 studiepunten? Dan heeft je kind voor het volledige academiejaar recht op het Groeipakket.

Gebeurt de eerste of enige inschrijving pas na 30 november? Je kind heeft recht op het Groeipakket vanaf de datum van de eerste of enige inschrijving als het voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is.

Een voorbeeld: Noura schrijft zich op 8 december in voor 20 studiepunten. Op 6 januari komen er door een tweede inschrijving nog eens 10 studiepunten bij. Noura is nu ingeschreven voor 30 studiepunten. Ze heeft recht op een Groeipakket vanaf december (de maand van de eerste inschrijving).

Heeft je kind in de loop van het academiejaar geen 27 studiepunten meer of stopt het met zijn opleiding? Dan heeft je kind geen recht meer op het Groeipakket als student.

Een kind dat stopt met studeren, kan nog recht hebben op een Groeipakket als schoolverlater.

Wat gebeurt er met het Groeipakket als je kind afwezig is door ziekte?

Is je kind voor een langere tijd ziek tijdens het academiejaar?

Dan moet je jouw uitbetaler van het Groeipakket een bewijs van ziekte bezorgen. Je kind heeft maximaal recht op een Groeipakket tot het einde van de zomervakantie van het volgende academiejaar als het afwezig is door ziekte.

Is je kind meer dan zes maanden afwezig door ziekte?

Dan is een attest door een evaluerend arts van het agentschap Opgroeien nodig om de afwezigheid te wettigen. Het resultaat van dit onderzoek bepaalt of je kind nog recht heeft op het Groeipakket.

Kon je jouw kind wegens ziekte niet inschrijven bij het begin van een nieuw academiejaar en was je kind tijdens het vorige academiejaar niet ziek?

Contacteer je uitbetaler van het Groeipakket. Het kan dat je kind toch nog recht heeft op het Groeipakket.

Is je kind door ziekte voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven?

Dan heeft je kind nog recht op een Groeipakket als de behandelend arts een attest schrijft dat het door ziekte niet meer studiepunten kan opnemen.

Gebruik hiervoor het Attest zieke student.

Is je kind na een ziekteperiode in de loop van een academiejaar voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Dan heeft het voor het lopende academiejaar recht op een Groeipakket. Je hebt dan wel een attest nodig van de behandelend arts dat je kind zich door laattijdige inschrijving niet kan inschrijven voor 27 studiepunten.

Gebruik hiervoor het Attest zieke student.

Wat gebeurt er met het Groeipakket als je kind werkt tijdens zijn studies?

Je kind kan onder voorwaarden tijdens zijn studies werken en een Groeipakket ontvangen.

 

Heeft je kind in de vakantie recht op een Groeipakket?

Een student hoger onderwijs behoudt zijn recht op een Groeipakket tijdens de vakantieperiodes (kerstvakantie, paasvakantie en zomervakantie). De zomervakantie tussen twee academiejaren mag maximaal vier maanden bedragen.

Stopt je kind na het schooljaar met studeren, dan is er recht op een Groeipakket tot het einde van de zomervakantie (tot 30 september).

Wat gebeurt er met het Groeipakket als je kind stopt met studeren?

Als je kind stopt met studeren, kan het nog 12 maanden recht hebben op een Groeipakket als schoolverlater.