Wanneer is je kind voldoende aanwezig op school om recht te hebben op de schooltoeslag?

Kleuters

Kleuters moeten een minimum aantal dagen op school aanwezig zijn. Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.
De dagen waarop je kind niet naar school ging omdat de school of klas door corona gesloten was, tellen we ook mee als aanwezig.

 

Nog geen 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar

minstens 100 halve dagen op school

3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar

minstens 150 halve dagen op school

4 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar

minstens 185 halve dagen op school

5 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar

minstens 290 halve dagen op school

(in schooljaar 2019-2020 minstens 250 halve dagen)

6 jaar of ouder op 31 december van het betrokken schooljaar

maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig

 

Kleuters jonger dan vijf jaar:

Het aantal halve dagen op school is werkelijke aanwezigheid. Een kleuter die onvoldoende aanwezig was door medische redenen, en daarvoor een geldig attest kan voorleggen, beschouwen we als voldoende aanwezig. 

Vordert je uitbetaler de schooltoeslag van je kleuter terug, omdat je kind in dat schooljaar én het voorgaande jaar onvoldoende aanwezig was in de kleuterschool? Moest je kleuter heel dikwijls medische behandelingen ondergaan, en was je kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud op 31 december? Laat dit attest (pdf) dan invullen en bezorg het aan je uitbetaler.

Voor een ouder (leerplichtig) kind zou de school zelf de afwezigheden met een geldige reden moeten doorgeven. Je kan dit attest daar niet voor gebruiken.

Kleuters van vijf jaar:

Het aantal halve dagen op school is werkelijke aanwezigheid. Als de school de afwezigheid aanvaardt, bijvoorbeeld door ziekte, tellen we dat op bij de aanwezige dagen.
 

Kleuters van zes jaar en ouder:

Ze zijn leerplichtig, dus ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn. Met bv. een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig. Ze mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Leerlingen lager en secundair onderwijs

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Leerlingen zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn: met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

Bij uitschrijving uit een school moet de leerling opnieuw ingeschreven worden binnen de 21 kalenderdagen.

Verlies schooltoeslag bij onvoldoende aanwezigheid of teveel ongewettigde afwezigheid

Een kind dat twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig is (kleuteronderwijs) of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig is (lager of secundair onderwijs), verliest de toeslag voor het tweede schooljaar.

Voorbeeld: Jessie was tijdens het schooljaar 2018-2019 31 halve dagen ongewettigd afwezig. In het schooljaar 2019-2020 is ze 30 halve dagen afwezig. Ze verliest de schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020.

Pas als het schooljaar voorbij is, weet je uitbetaler of er een probleem is. Een probleem betekent dus een terugvordering.