Wanneer heb je recht op een Groeipakket in het secundair onderwijs?

Een student in het secundair onderwijs heeft recht op een Groeipakket als hij/zij:

  • minstens 17 lesuren per week volgt in een of meer erkende scholen of vormingscentra waar de student een leertijd doorloopt of een ondernemerstraject volgt;
  • erkend deeltijds (buitengewoon) onderwijs of een erkende opleiding volgt;
  • erkend buitengewoon onderwijs volgt;
  • buiten België een onderwijsprogramma volgt dat erkend is door de buitenlandse overheid of dat hiermee overeenstemt.
     

Wat wordt gelijkgesteld met één lesuur?

  • een lestijd van 50 minuten
  • verplichte praktijkuren (onder toezicht van een leraar)
  • verplichte studie-uren onder toezicht, doorgebracht in de onderwijsinrichting (maximum 4 uur per week)
  • verplichte stages voor het behalen van een diploma of getuigschrift

Wat gebeurt er met het Groeipakket als je kind afwezig is op school door ziekte?

Is je kind voor een langere tijd ziek tijdens het schooljaar?

Dan moet je jouw uitbetaler van het Groeipakket een bewijs van ziekte bezorgen. Je kind heeft maximaal recht op een Groeipakket tot het einde van de zomervakantie van het volgende schooljaar als het afwezig is door ziekte.

Is je kind meer dan zes maanden afwezig door ziekte?

Dan is een attest door een evaluerend arts van het agentschap Opgroeien nodig om de afwezigheid te wettigen. Het resultaat van dit onderzoek bepaalt of je kind nog recht heeft op het Groeipakket.

Kon je jouw kind wegens ziekte niet inschrijven bij het begin van een nieuw schooljaar en was je kind tijdens het vorige schooljaar niet ziek?

Contacteer je uitbetaler van het Groeipakket. Het kan dat je kind toch nog recht heeft op het Groeipakket.

Is je kind door ziekte minder dan 17 lesuren per week ingeschreven?

Dan heeft je kind nog recht op een Groeipakket als de behandelend arts een attest schrijft dat het door ziekte niet meer lesuren kan volgen.

Gebruik hiervoor het Attest zieke student.

Is je kind na een ziekteperiode in de loop van een schooljaar voor minder dan 17 uren ingeschreven? Dan heeft het voor het lopende schooljaar recht op een Groeipakket. Je hebt dan wel een attest nodig van de behandelend arts dat je kind zich door laattijdige inschrijving niet kan inschrijven voor 17 lesuren per week.

Gebruik hiervoor het Attest zieke student.

Wat gebeurt er met het Groeipakket als je kind werkt tijdens zijn studies?

Je kind kan onder voorwaarden tijdens zijn studies werken en een Groeipakket ontvangen.

Heeft je kind in de vakantie recht op een Groeipakket?

Een student secundair onderwijs behoudt zijn recht op een Groeipakket tijdens de vakantieperiodes (kerstvakantie, paasvakantie en zomervakantie). De zomervakantie tussen twee schooljaren mag maximaal vier maanden bedragen.

Stopt je kind na het schooljaar met studeren, dan is er recht op een Groeipakket tot het einde van de zomervakantie (tot 31 augustus).

Wat gebeurt er met het Groeipakket als je kind stopt met studeren?

Als je kind stopt met studeren, kan het nog 12 maanden recht hebben op een Groeipakket als schoolverlater.

En wat als je kind verder studeert?

Een student in het hoger onderwijs kan onder voorwaarden recht hebben op een Groeipakket tot de leeftijd van 25 jaar.