Aanwezigheden kleuter- en lager onderwijs

Kleuter- en lager onderwijs

De leerling moet voltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn. De dagen waarop je kind afwezig was op school door de algemene COVID-19-maatregelen, tellen we mee als aanwezig.

Voldoende aanwezig op school

De aanwezigheden worden geëvalueerd op de laatste dag van het betrokken schooljaar. Je uitbetaler Groeipakket krijgt de aanwezigheidsgegevens automatisch door van het ministerie van Onderwijs. Als je het niet eens bent met de aan-/afwezigheden, wend je je best tot de school.

Kleuters

Kleuters moeten een minimum aantal dagen op school aanwezig zijn. Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

Nog geen 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar minstens 100 halve dagen op school
3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar minstens 150 halve dagen op school
4 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar minstens 185 halve dagen op school
5 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar minstens 290 halve dagen op school
6 jaar of ouder op 31 december van het betrokken schooljaar maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig

Kleuters jonger dan zes jaar: het aantal halve dagen op school is werkelijke aanwezigheid. Een kleuter die onvoldoende aanwezig was door ziekte, maar een geldig ziektebriefje kan voorleggen, wordt beschouwd als voldoende aanwezig.

Kleuters ouder dan zes jaar: kleuters zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn: met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

Leerlingen lager onderwijs

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Leerlingen zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn: met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

Bij uitschrijving uit een school moet de leerling opnieuw ingeschreven worden binnen de 15 kalenderdagen.

Verlies schooltoeslag bij onvoldoende of ongewettigde aanwezigheid

 

Wie twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig is (kleuteronderwijs) of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig is (lager onderwijs), verliest de toeslag voor het tweede schooljaar.

Voorbeeld: Jessie was tijdens het schooljaar 2018-2019 31 halve dagen ongewettigd afwezig. In het schooljaar 2019-2020 is ze 30 halve dagen afwezig. Ze verliest de schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020.