Het themarapport Groeipakket en de verschillende dashboards bevatten een schat aan informatie over financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen in Vlaanderen. We ontsluiten deze informatie ook op lokaal niveau, zodat lokale besturen nog actiever werk kunnen maken van een sterk lokaal sociaal beleid. Lokale besturen moeten op deze manier niet meer elk apart gegevens gaan verzamelen om hun sociaal beleid vorm te geven.

Hilde Crevits
We bereiken met het Groeipakket 1,6 miljoen kinderen uit 915.611 gezinnen. Vlaanderen trok in 2022 4,2 miljard euro uit om kinderen en gezinnen te ondersteunen in opvoeding en groeikansen. Van dit bedrag ging er bijna een half miljard euro naar de sociale toeslag en de schooltoeslag. Deze toeslagen zijn cruciaal in de bestrijding van armoede. Het biedt de mogelijkheid om ouders beter te ondersteunen. Het bereik van de sociale toeslag bijvoorbeeld vergroot jaar na jaar, en onze maatregelen rond de zorgtoeslag om sneller uit te betalen, werpen in 2022 eerste vruchten af.
Hilde Crevits Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Alles samen werd in 2022 vanuit het Groeipakket meer dan 4,2 miljard euro uitbetaald aan gezinnen.

Meest opvallende cijfers

  • 1.627.599 kinderen kregen eind 2022 een basisbedrag, een toename met 13.699 kinderen (+0,8%).
  • 1 op de 5 kinderen met een Groeipakket (20,3%) ontvangt al het nieuwe basisbedrag. Eind 2021 was dat nog 15%.
  • 24,2% (394.470 kinderen) van de kinderen met een Groeipakket heeft recht op een maandelijkse sociale toeslag, bedoeld om gezinnen met een beperkt inkomen extra te ondersteunen. Een toename met 6.353 kinderen (+1,6%). ​
    ​Het aandeel kinderen met een sociale toeslag is het grootst bij jongere kinderen (26,6% bij 0-5 jaar, 20% bij 18-24 jaar) en ligt het hoogst in de stad Antwerpen (45,9%). Ook in Oostende (40,6%) en Ronse (42,9%) is het aandeel > 40%.
  • 43.770 kinderen (2,7% van alle kinderen met een Groeipakket) kregen eind 2022 een zorgtoeslag specifieke ondersteuningsbehoefte. Dat is een stijging van 11,5% (+ 4.515 kinderen) tov december 2021. De stijging komt er door prioriteit te geven aan eerste aanvragen, door aangepaste procedures en door een versterkte personeelsinzet.
  • Meer dan 486.000 kinderen (-0,9%) krijgen een schooltoeslag omdat ze voldoen aan de financiële, pedagogische en nationaliteitsvoorwaarden. Leerlingen met een schooltoeslag ontvangen gemiddeld 758 euro per jaar in het secundair onderwijs en 161 euro in het lager onderwijs. Studenten uit HBO5 krijgen gemiddeld een veel hoger bedrag (1.681 ​euro). Kleuters ontvangen een vast bedrag van 107 euro.
Bruno Vanobbergen
Dit jaarlijkse rapport maakt duidelijk dat het Groeipakket een basisvoorziening is binnen het geïntegreerd gezinsbeleid. Het afgelopen jaar hebben we vanuit Opgroeien ook sterk ingezet op het vrijwaren van de rechten van gezinnen met een kind met specifieke ondersteuningsbehoefte, door extra mensen in te zetten voor de zorgtoeslagevaluatie en absolute prioriteit te geven aan de aanvragen van gezinnen waar nog geen zorgtoeslag werd betaald. Dit werpt zijn vruchten af, het aantal evaluaties is sterk gestegen en ook het aantal kinderen dat een zorgtoeslag krijgt, is sterk toegenomen. Meer gezinnen worden dus beter ondersteund bij de extra inspanningen die ze opnemen in de zorg voor hun kind.
Bruno Vanobbergen waarnemend administrateur-generaal Opgroeien
Leo Van Loo
Vanuit het Groeipakket wordt de informatie op lokaal niveau ontsloten door Opgroeien en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Zo kunnen lokale besturen nog actiever werk maken van hun eigen sociaal beleid. Lokale besturen moeten op deze manier niet meer elk apart gegevens gaan verzamelen om hun sociaal beleid vorm te geven en de gezinnen krijgen automatisch waar ze recht op hebben. Lokale besturen kunnen gebruikmaken van de gegevens om lokale toelagen uit te betalen of hun burgers daarover te informeren. We hebben daarvoor een lokale dienstverlening uitgebouwd om dit op een veilige en efficiënte manier te kunnen doen.
Leo Van Loo gedelegeerd bestuurder van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Meer weten?