Zorgsector

Welke informatie is noodzakelijk om een aanvraag zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te vervolledigen?

Om elk kind en zijn/haar gezin gelijke kansen te geven wordt bij een aanvraag zorgtoeslag de specifieke ondersteuningsbehoefte van kinderen met een zelfde aandoening of beperking op dezelfde manier geëvalueerd. Om dit te garanderen, wordt het medisch dossier waarover de evaluerend arts beschikt, per aandoening of beperking op dezelfde manier samengesteld.

Voor de behandelend arts: standaardformulier ‘medische vragenlijst’:

Je ontvangt via de ouders een medische vragenlijst. Deze kan eventueel aangevuld worden met een recente medische diagnose of vaststelling.

Je kan deze informatie als volgt overmaken:

 • via het eHealth-platform
 • of door het papieren dossier op te sturen naar:
  Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie (Zoë)
  t.a.v. de coördinerend arts 
  Hallepoortlaan 27 
  1060 Brussel 

Voor andere artsen en therapeuten die niet beschikken over het standaardformulier ‘medische vragenlijst’:

Leidraad voor het bezorgen van medische gegevens

Leidraad voor het bezorgen van therapeutische gegevens

Leidraad voor het bezorgen van gegevens via school en CLB

 

Leidraad voor het bezorgen van medische gegevens:

 • Beknopt dossierverslag van de aandoening

  • syntheseverslag onderzoeken
  • conclusie diagnose of korte omschrijving aandoening
 • Evolutie en prognose
  • Deze info is belangrijk voor de evaluerend arts om te kunnen inschatten voor welke periode er welke specifieke ondersteuningsbehoefte is. Zes maanden vóór het einde van de laatste periode zal Opgroeien een ambtshalve herziening opstarten en de specifieke ondersteuningsbehoefte opnieuw evalueren.
 • Gebruik van hulpmiddelen, bijv.:

  • Orthesen, rolstoel permanent of occasioneel
  • Pictogrammen, SMOG
  • Redressiehelm
  • Zitschelp
  • Software bv. Adibib, Sprint
 • Medicatiehistoriek
  • Naam, frequentie, toedieningswijze, startdatum, einddatum
 • Naam behandelend arts en specialisatie

Leidraad voor het bezorgen van therapeutische gegevens:

Bezorg ons onderstaande gegevens voor elk van de gevolgde therapieën:

 • Startdatum en voorziene duur van de therapie

  • startdatum, einddatum
  • duur van de sessie (in minuten)
  • frequentie,
  • beperkte/onbeperkte termijn
 • Plaats van de therapie (school, MFC, thuis, privépraktijk, CAR, andere)
 • Evolutie van de therapie
  • Vooruitgang, stabilisatie, regressie
  • Eindtermijn te voorzien of permanent
  • Frequentie kan variëren of niet
  • Begeleiding bij therapie nodig of niet noodzakelijk
 • Andere relevante gegevens (bijv. therapie privaat gaat verder tijdens verblijf in voorziening, frequentie neemt toe tijdens bepaalde periodes (termijn-/seizoensgebonden)
 • Naam therapeut en type therapeut

Leidraad voor het bezorgen van gegevens via school en CLB:

Schoolloopbaan en huidige onderwijssituatie
 • Voorgeschiedenis  (relevante info)
 • Huidig onderwijsniveau
  • Gewoon onderwijs
  • Niveau
  • Leerjaar
  • Onderwijsvorm
  • Ondersteuning in gewoon onderwijs en type
 • Buitengewoon onderwijs
  • Type
  • opleidingsvorm 
Huidig schools functioneren
 • globaal beeld schoolse vaardigheden – leerniveau taal en rekenen indien gekend
Relevante indicaties i.v.m. persoonlijkheid / gedrag- en werkhouding / communicatie
 

Gekende onderzoeksgegevens

 • Intelligentiebepaling

  • Gehanteerd instrument:
  • Afgenomen door:
  • Datum afname:
  • Resultaat:
 • Adaptief gedrag
  • Gehanteerd instrument:
  • Afgenomen door:
  • Datum afname:
  • Resultaat:
 • Andere relevante gegevens
 • Globaal functioneringsniveau:
  • Normaal begaafd
  • Zwakbegaafd
  • Licht verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking
  • Ernstig-diep verstandelijke beperking
Algemeen Besluit 
Naam CLB of naam school

 

 

Wij horen graag jouw mening:

 • Mis je belangrijke informatie?
 • Wil je informatie delen?
 • Heb je vragen over de genomen beleidskeuzes?
 • Zie je kansen naar de toekomst?

Laat het ons zeker weten via groeipakket@kindengezin.be.

 

zorgtoeslag

Vacature

Opgroeien is op zoek naar gemotiveerde artsen om de missie #kansrijkopgroeien samen te realiseren.

Het team Zorgtoeslagevaluatie wil zijn slagkracht vergroten om sneller meer kinderen en gezinnen de zorgtoeslag te kunnen toekennen. Daarom hebben we gemotiveerde artsen met een hart voor onze missie nodig.

Wil jij je engageren voor kinderen met een beperking of handicap? Wil jij je artsenpraktijk combineren met een deeltijdse job als evaluerend arts?

Bekijk onze vacature op www.opgroeien.be