Vlaanderen legt de focus op een geïntegreerd gezinsbeleid

De zesde staatshervorming betekende het startschot voor een ambitieus project: de overheveling van de kinderbijslagbevoegdheid naar de gemeenschappen en gewesten.

De Vlaamse Regering greep deze historische kans om verder vorm te geven aan een geïntegreerd gezinsbeleid dat aansluit op de hedendaagse maatschappelijke realiteit van de gezinnen in Vlaanderen, met gezinsbijslagen en de participatie aan kinderopvang en onderwijs als basis.

Kind en Gezin nam in deze transitie de regie op en tekende een nieuw systeem uit met de betrokken partners: het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de uitbetalers, het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, het Agentschap Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, de Huizen van het Kind en andere partners. In de geest van het geïntegreerde gezinsbeleid creëert het nieuwe Groeipakketsysteem mogelijkheden om kinderen actief aan de samenleving te laten deelnemen en komt het tegemoet in de kosten van de opvoeding.

Dat grootschalig proces vond zijn weerslag in het Decreet Groeipakket[1].

Het Groeipakket, meer dan kinderbijslag

Het resultaat? Een Groeipakket op maat van elk kind en zijn gezin, met als principes:

  • Een eenvoudig systeem gebaseerd op het recht van het kind. Met één basisbedrag van 163,20 euro voor elk kind, ongeacht zijn leeftijd of plaats in het gezin, met een focus op jonge startende gezinnen.

  • Een sociale toeslag voor alle gezinnen met een laag inkomen (onder de inkomensgrens), los van hun statuut. Het aantal kinderen met een sociale toeslag stijgt zo met 9,5 procentpunt tot 19%. 152.000 kinderen die vroeger reeds kinderbijslag ontvingen, zullen door de hervorming recht geven op een extra sociale toeslag, waar ze onder het oude stelsel geen recht op hadden. Dat is bijna een verdubbeling.
  • Automatische rechtentoekenning zodat geen gezinnen uit de boot vallen. Wie zelf geen aanvraag doet, zal door automatische rechtentoekenning toch een Groeipakket ontvangen. Wie recht heeft op  een sociale toeslag, schooltoeslag, kinderopvangtoeslag of kleutertoeslag, krijgt ook die zoveel mogelijk automatisch.
  • De rationalisering van het betaallandschap draagt bij tot een efficiënte, transparante werking van het systeem en een optimale dienstverlening.

Zo krijgt elk kind van bij de start de beste kansen om te groeien en zich te ontplooien.

De betalingen zijn de deur uit …

Op 1 januari 2019 ging het nieuwe systeem van start. De voorbije weken werd hard gewerkt om het centrale betaalsysteem op punt te stellen. De continuïteit van de betalingen was doorheen het transitieproces een prioriteit. De betaalbestanden zijn door de vijf uitbetalers tijdig verzonden naar de banken.

Deze maand wordt € 288.829.049 aan Groeipakket betaald voor 900.000 gezinnen en 1,6 miljoen kinderen. Zo’n 152.000 kinderen die in het oude systeem geen recht hadden op een sociale toeslag, krijgen die nu wel. 1 op 5 kinderen heeft zo een sociale toeslag in zijn Groeipakket.

Elk kind dat in Vlaanderen woont, ontvangt vanaf 8 februari zijn Groeipakket.

Waar kunnen de gezinnen terecht?

Vijf uitbetalers – vier private en één publieke – staan in voor de betaling. Samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, dat waakt over de correcte toepassing en uitbetaling van het Groeipakket, zorgen ze dat elk gezin vlot krijgt waarop het recht heeft.

Een vraag over een dossier? Het gezin kan terecht bij zijn uitbetaler.

Weet het gezin niet wie zijn uitbetaler is? Die informatie vind je op het rekeninguittreksel of via de tool mijn.groeipakket.be.

 

welkom@fons.be

078 79 00 07

www.fons.be

 

vlaanderen@infino.be

078 15 12 30

www.infino.be

 

vlaanderen@kidslife.be

078 48 23 45

www.kidslife.be

 

info@myfamily.be

03 221 08 11

www.myfamily.be

 

info@parentia.be

02 549 72 19

www.parentia.be

Een algemene vraag over het Groeipakket?

info@groeipakket.be of 02 897 10 60 (Agentschap Uitbetaling Groeipakket).

 

[1] Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.