Bevoegdheid geschillencommissie

De geschillencommissie is enkel bevoegd om een bindende beslissing te nemen over geschillen met betrekking tot beslissingen van uitbetalers over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, of tegen het uitblijven ervan binnen de daartoe voorziene termijn.

Tegen de beslissing bestaat de mogelijkheid om bij de arbeidsrechtbank in beroep te gaan.

Wie kan er gebruik van maken?

Omdat de geschillencommissie bevoegd is voor geschillen over beslissingen van uitbetalers met betrekking tot de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan binnen de daartoe voorziene termijn, zal enkel de begunstigde het vereiste belang hebben om beroep te doen op de geschillencommissie.

Het beroep bij de geschillencommissie is kosteloos.

Procedureverloop

Voortraject

Het is aangewezen dat de begunstigde zijn geschil eerst voorlegt bij de uitbetaler die de beslissing heeft genomen.

Als dit eerste klantcontact tot geen uitklaring leidt, kan nog een bemiddelingsuitweg gevonden worden door beroep te doen op de klachten- en bemiddelingsdienst bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Deze dienst zal het geschil opnemen voor behandeling. Dit houdt in dat er verduidelijking wordt gegeven bij de beslissing om zo de genomen beslissing van de uitbetaler te duiden indien de klachten- en bemiddelingsdienst van oordeel is dat de genomen beslissing conform de regelgeving is genomen.

De dienst kan ook het dossier inhoudelijk verder bekijken en met de uitbetaler overleg aanknopen om te komen tot een rechtzetting indien de klachten- en bemiddelingsdienst van oordeel is dat de genomen beslissing niet conform de regelgeving is genomen. Als dit voortraject tot geen oplossing heeft geleid voor de begunstigde, staat de weg voor de begunstigde open naar de geschillencommissie.

Niettegenstaande het doorlopen van het voortraject geen vereiste is om rechtstreeks beroep te doen op de geschillencommissie, wordt toch sterk aangeraden dat de begunstigde hiervan gebruik maakt. Beroep op de klachten- en bemiddelingsdienst stuit de termijn om bij de geschillencommissie bezwaar in te dienen.

Stuiting van de termijn om bezwaar in te dienen

De verjaringstermijn van drie maanden wordt gestuit door het instellen van een klacht of een verzoek tot bemiddeling met betrekking tot een beslissing die ontvankelijk is voor de geschillencommissie bij de klachten -en bemiddelingsdienst. Bewijs van de daad van stuiting wordt geleverd door het voorleggen van een attest van de betrokken klachten-en bemiddelingsdienst. Als de klacht of het verzoek tot bemiddeling door de verzoeker wordt ingetrokken, of wanneer de klachtbehandeling of het bemiddelingsverzoek bij gebrek aan vereiste elementen wordt stopgezet, dan stuit dit de verjaringstermijn niet.

Beslissingen

De beslissingen van de geschillencommissie kan je raadplegen op G-pedia