De beroepsprocedure voor de Geschillencommissie wordt bewust laagdrempelig gehouden: via een eenvoudig verzoek (via e-mail, brief of afgifte) kan je als burger die het niet eens is met de beslissing van de uitbetaler, een beroepsprocedure opstarten. Je hoeft dan ook geen advocaat aan te duiden om een verzoek in te dienen of voor jou op te treden tijdens de procedure. 

De beroepsprocedure voor de Geschillencommissie is kosteloos.  Enkel indien de Commissie zou oordelen dat het beroep tergend en roekeloos is ingesteld, moet de verzoeker de kosten betalen.  Beslist de verzoeker om toch een advocaat aan te duiden, dan draagt hij uiteraard wel zelf de advocatenkosten. 

De Geschillencommissie zal onmiddellijk een dossier samenstellen en het verzoek verwerken, zodat je op korte termijn een beslissing ontvangt. 

Door een bestuurlijk beroep mogelijk te maken bij één Geschillencommissie, wordt de nodige samenhang in de beslissingen van de uitbetalers gegarandeerd.  Het bestuurlijk beroep moet worden uitgeput alvorens een jurisdictioneel beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank. 

Door de specifieke samenstelling van de Commissie wordt ervoor gezorgd dat binnen de sector een vorm van jurisprudentie wordt gemaakt.  Dit geeft als meerwaarde dat na verloop van tijd duidelijk wordt hoe een interpretatie over een bepaalde problematiek vorm krijgt, waardoor de uitbetalers hun dienstverlening daarop kunnen afstellen. 

Tevens draagt het ook bij tot de afbouw van een overmatige juridisering van geschillen.

Bevoegdheid geschillencommissie

De geschillencommissie is bevoegd om een bindende beslissing te nemen over geschillen met betrekking tot beslissingen van uitbetalers over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, of tegen het uitblijven ervan binnen de daartoe voorziene termijn.

De Geschillencommissie is enkel bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de uitbetalers genomen sinds de inwerkingtreding van het Groeipakket op 1 januari 2019 en voor periodes vanaf 1 januari 2019. Voor beroepen tegen beslissingen over periodes vóór 1 januari 2019 is de arbeidsrechtbank/familierechtbank bevoegd.

Het verzoek moet binnen de voorziene beroepstermijn worden ingediend, namelijk uiterlijk 3 maanden, te rekenen van de derde dag na de kennisgeving van de beslissing van de uitbetaler of na het uitblijven ervan.

De Geschillencommissie is niet bevoegd voor geschillen over de aanwijzing van de begunstigde en evenmin voor geschillen over de kwalificatie van de ernst van de ondersteuningsbehoefte inzake de zorgtoeslag.

Procedureverloop

Bemiddeling

Het is aangewezen dat de klager zijn geschil eerst voorlegt bij de uitbetaler die de beslissing heeft genomen.

Als dit contact niet tot uitklaring leidt, kan de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket een bemiddelende rol opnemen. Dit houdt in dat ze duiding kunnen geven over de genomen beslissing van de uitbetaler als die beslissing conform de regelgeving is genomen. Wanneer de Klachten- en bemiddelingsdienst van oordeel is dat de genomen beslissing niet conform de regelgeving is genomen, dan wordt er overlegd met de uitbetaler om tot een rechtzetting te komen.

Hoewel het doorlopen van dit voortraject geen vereiste is om rechtstreeks beroep te doen op de Geschillencommissie, wordt wel aangeraden om hier als klager gebruik van te maken. Beroep doen op de Klachten- en bemiddelingsdienst stuit de termijn om bij de Geschillencommissie bezwaar in te dienen. Als de klacht of het verzoek tot bemiddeling door de verzoeker wordt ingetrokken, of wanneer de klachtbehandeling of het bemiddelingsverzoek bij gebrek aan vereiste elementen wordt stopgezet, dan stuit dit de verjaringstermijn niet.

 

Hoe dien je een verzoek in bij de Geschillencommissie?

Een verzoek kan naar keuze eenvoudig ingediend worden:

 • via e-mail aan geschillencommissie@opgroeien.be
 • ​​​​​per brief aan Opgroeien, Geschillencommissie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
 • afgifte aan het onthaal op bovenstaand adres

 

Welke gegevens moet je vermelden in je verzoek?

Vermeld in je verzoek zeker:

 • de voornaam, familienaam en het rijksregisternummer van de verzoeker en het (de) kind(eren);
 • de naam van de uitbetaler Groeipakket;
 • een scan of digitale foto van de beslissing van de uitbetaler waartegen je beroep instelt;
 • de motivering waarom je een verzoekschrift indient;
 • eventueel: relevante stukken om je beroep te staven;
 • of je bij een andere dienst reeds een klacht indiende;
 • het postadres waarop je de briefwisseling van de Geschillencommissie wenst te ontvangen.

   

  Verloop van de beroepsprocedure

  Als je een verzoek indient bij de Geschillencommissie, ontvang je een aangetekende brief waarin staat of het verzoek ontvankelijk is. Als jouw verzoek ontvankelijk is, wordt je geïnformeerd over de datum waarop jouw verzoek wordt behandeld door de Commissieleden. 

  Ter voorbereiding van de zitting zorgt het secretariaat van de Geschillencommissie voor een volledige dossiersamenstelling met alle nuttige administratieve en juridische elementen zodat de Geschillencommissie beschikt over alle relevante informatie om met kennis van zaken te kunnen oordelen over de gegrondheid van het verzoek. Zo zal het secretariaat de verzoekende partij vragen om alle nuttige elementen, stukken, … te bezorgen.  Ook de uitbetaler wordt gevraagd om de betwiste beslissing uitvoerig te motiveren. 

  Het is niet vereist om aanwezig te zijn op de zitting maar het kan nuttig zijn wanneer je bijkomende toelichting wenst te geven (vb. recente nieuwe elementen, …). Nadien beraadslagen de Commissieleden achter gesloten deuren. Dit betekent dat je niet kan aanwezig zijn bij de beraadslaging en dat je op de zittingsdag niet de eindbeslissing kan vernemen. 

  Je ontvangt de beslissing van de Geschillencommissie binnen de vier weken na de zitting. De beslissing van de Geschillencommissie is bindend voor de partijen en uitvoerbaar. 

  Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de Geschillencommissie, dan kan je binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.

  Samenstelling

  De Geschillencommissie biedt de ouders een georganiseerd bestuurlijk beroep aan bij een onafhankelijk orgaan.

  De Geschillencommissie bestaat uit de voorzitter en twee assessoren: een assessor op voordracht van Opgroeien en een assessor op voordracht van de uitbetalers Groeipakket.  Deze laatste assessor zetelt bij beurtrol, waarbij de onpartijdigheid verzekerd wordt doordat dit lid nooit kan zetelen voor klachten van een ouder tegen de uitbetaler die de assessor vertegenwoordigt. Er wordt ook een plaatsvervangende voorzitter en plaatsvervangende leden aangeduid om de continuïteit en de rechtsgeldige samenstelling van de Commissie te verzekeren. De voorzitter en de leden van de Geschillencommissie worden benoemd voor een bepaalde termijn van vier jaar, die hernieuwbaar is. Opdat de voorzitter en de leden hun rol in maximale onafhankelijkheid kunnen uitoefenen, zijn er diverse onverenigbaarheden vastgelegd, waardoor een aantal functies niet mogen worden uitgeoefend tijdens de duur van de benoeming. 

  De Geschillencommissie wordt bij al haar verrichtingen in het kader van de behandeling van het beroep bijgestaan door de secretaris. 

  De voorzitter, de leden en het personeel van het secretariaat van de Commissie zijn gehouden tot de discretieplicht in verband met de feiten, daden en inlichtingen waarvan ze kennis genomen hebben tijdens de werkzaamheden van de Commissie. 

  Wanneer een bij de Geschillencommissie ingediend verzoek ontvankelijk wordt verklaard, wordt de verzoeker geïnformeerd over de samenstelling van de Commissie om een eventuele wraking mogelijk te maken indien de ouder zou menen dat het aangeduide lid niet onpartijdig zou kunnen oordelen. 

  Beslissingen

  De beslissingen van de Geschillencommissie kan je raadplegen op G-pedia

  Documenten en Formulieren