Een jongere kan het Groeipakket voor zichzelf ontvangen als:

  • die gehuwd is
  • of ontvoogd is
  • of ouder is dan 16 en niet bij de ouders of opvoeders woont
  • of zelf een kind heeft voor wie die het Groeipakket ontvangt.

Ook de bevoegde rechtbank kan in het belang van het kind oordelen dat het hele Groeipakket of een deel ervan wordt uitbetaald op een rekeningnummer dat op naam van het kind staat.

De jongere kan een (stief)ouder aanduiden om in hun plaats het Groeipakket te ontvangen. Dat heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de ondertekening van het verzoek. 

Liggen er meer dan 14 dagen tussen de datum van ondertekening en de datum waarop de uitbetaler het verzoek ontvangt, dan heeft dat verzoek pas uitwerking de eerste dag van de maand volgend op de datum van ontvangst.