Een jongere kan het Groeipakket voor zichzelf ontvangen als:

  • hij/zij gehuwd is
  • of ontvoogd is
  • of ouder is dan 16 en niet bij zijn/haar ouders of opvoeders woont
  • of zelf een kind heeft voor wie hij/zij het Groeipakket ontvangt.

Ook de bevoegde rechtbank kan in het belang van het kind oordelen dat de hele gezinsbijslag of een deel ervan wordt uitbetaald op een rekeningnummer dat op naam van het kind staat.

De jongere kan een (stief)ouder aanduiden om in zijn plaats de gezinsbijslag te ontvangen. Dit heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de ondertekening van het verzoek. 

Liggen er meer dan 14 dagen tussen de datum van ondertekening en de datum waarop de uitbetaler het verzoek ontvangt, dan heeft dit verzoek pas uitwerking de eerste dag van de maand volgend op de datum van ontvangst.