Elk gezin kan een aangekondigde of onaangekondigde controle krijgen van een gezinsinspecteur van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG). Dat agentschap oefent controles uit in opdracht van de vijf uitbetalers van het Groeipakket of op eigen initiatief. De gezinsinspecteur moet zich steeds kenbaar maken via zijn legitimatiebewijs.

De controle heeft als doel om na te gaan of het bedrag van het Groeipakket correct betaald wordt of om te bekijken of er recht is op een sociale toeslag. Daarvoor stelt de gezinsinspecteur vragen aan de betrokken persoon/personen. De gezinsinspecteur kan ook documenten opvragen.

Na het huisbezoek stuurt de gezinsinspecteur het dossier terug naar de uitbetaler. Die neemt op basis van de vaststellingen van de gezinsinspecteur een beslissing om de betalingen al dan niet aan te passen. Een aanpassing kan ook in je voordeel zijn. Zo is het mogelijk dat uit het bezoek blijkt dat je recht hebt op een sociale toeslag.

Controles gebeuren volgens de regelgeving van:

  • het decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid
  • art. 4§4 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de Oprichting van het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslagen (ORINT). Het Interregionaal Orgaan voor de Gezinsbijslagen kan het Groeipakket/de gezinsbijslag die betrekking heeft op (mogelijk) verschillende deelentiteiten (Wallonië, Brussel en Vlaanderen) regelen in het kader van de regionalisering van de kinderbijslag.