Stap 1: contacteer je uitbetaler

Contacteer je uitbetaler. Je vindt de gegevens op de brieven van de uitbetaler van je Groeipakket. 

Stap 2: Klachten- en Bemiddelingsdienst

Je kunt terecht bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Zij helpen door te bemiddelen tussen de uitbetaler en je gezin.
 

Je kunt de Klachten- en Bemiddelingsdienst contacteren als je niet tevreden bent over:

 • informatie die je gekregen hebt, omdat ze onjuist, onvolledig of onbegrijpelijk is; 
 • het optreden of de houding van een consulent (aan de telefoon of aan het loket); 
 • de kwaliteit van de dienstverlening (bereikbaarheid bureaus/medewerkers, wachttijden, zoekgeraakte papieren etc.); 
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen (vb. bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 
   

Dat kan via:

 • telefoon: 02 897 10 60 (elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur)
 • e-mail: info@groeipakket.be
 • brief: Agentschap Uitbetaling Groeipakket, Klachten- en Bemiddelingsdienst, Trierstraat 9, 1000 Brussel
   

Deze klachten worden niet onderzocht

 • anonieme klachten of klachten waarbij de indiener geen belang heeft; 
 • klachten over zaken waarvoor het Agentschap Uitbetaling Groeipakket niet bevoegd is; 
 • klachten over zaken die langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.  
   

Klachten i.v.m. de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Stap 3: Geschillencommissie

Je kunt tegen een beslissing van je uitbetaler over de betaling van de toelagen of tegen het uitblijven ervan beroep instellen bij de Geschillencommissie van het agentschap Opgroeien. Je moet het beroep indienen bij het secretariaat van de Geschillencommissie via:

Je hebt daarvoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing. Die termijn wordt gestuit wanneer je een klacht of een verzoek tot bemiddeling hebt ingediend bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket.

Het beroep bij de commissie is kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek).

De Geschillencommissie is niet bevoegd voor:

De Geschillencommissie is enkel bevoegd voor beroepen tegen een beslissing genomen na 1.1.2019 en enkel voor periodes vanaf 1.1.2019 (voor periodes vóór 1.1.2019 is de arbeidsrechtbank bevoegd).

Stap 4: Arbeidsrechtbank

Je kunt tegen de beslissing van de Geschillencommissie en tegen een voorlopige maatregel van de voorzitter van de Geschillencommissie beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.

Dat doe je door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend te sturen naar de griffie van de arbeidsrechtbank bevoegd voor jouw kanton. Je vindt welke rechtbank bevoegd is voor jouw woonplaats via https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl.

Je kunt je verzoekschrift daar ook zelf indienen.

Je hebt daarvoor drie maanden, te rekenen vanaf de derde dag na de dag waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Geschillencommissie.

In beroep gaan kan kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek).

Je kunt zelf naar de rechtbank gaan of je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond met een schriftelijke volmacht. Een advocaat nemen kan op eigen kosten. De rechter kan ook je echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of een (bloed)verwant toestemming verlenen om je te vertegenwoordigen met een schriftelijke volmacht (artikel 728 Gerechtelijk Wetboek).

Met een klacht kun je ook altijd terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst

Dat kan via:

Je kunt ook langsgaan, als je vooraf een afspraak maakt.