Op maat van je kind

 1. Kind in een Nederlandstalige kinderopvang of school in Brussel of Vlaanderen en woont in een andere deelentiteit
 2. Student/schoolverlater
 3. Weeskind
 4. Kind met een handicap
 5. Kind in het buitenland
 6. Geplaatst kind
 7. Andere situaties: ontvoerd of vermist

1. Kind in een Nederlandstalige kinderopvang of school in Brussel of Vlaanderen en woont in een andere deelentiteit

Wanneer je naar een Nederlandstalige opvang of school gaat, kan je ook aanspraak maken op de Vlaamse participatietoeslagen als je in Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap woont. Je kan deze toeslag aanvullend krijgen op je kinderbijslag uit een andere deelentiteit.

Om recht te hebben op deze toeslagen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook voor de kinderen uit een andere deelentiteit is er een automatische rechtentoekenning. Maar als je de toeslag zelf aanvraagt, kan de toekenning sneller in gang gezet worden.

Er zijn drie participatietoeslagen:

1. Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel waar je niet betaalt op basis van je inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,29 euro per kind, per opvangdag. Een halve dag opvang geeft recht op de helft van het bedrag. Om recht te hebben op de kinderopvangtoeslag mag je kind nog niet naar de kleuterschool gaan, zelfs niet als het dan nog halve dagen naar de opvang gaat.

Het aantal opvangdagen wordt door de opvang doorgegeven aan Kind & Gezin die dit aan je uitbetaler bezorgt. Wanneer je niet in Vlaanderen woont en je geen Vlaamse uitbetaler hebt, zal je hierover gecontacteerd worden. Voldoe je aan de voorwaarden en wil je graag zelf al initiatief nemen, dan kan je een aanvraag indienen bij een uitbetaler naar keuze. Wanneer je de toeslag zelf aanvraagt, kan de toekenning sneller in gang gezet worden.

De toeslag wordt maandelijks uitbetaald op de 20e van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft, tenzij deze dag in het weekend of op een feestdag valt.

2. Kleutertoeslag

Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 132,60 euro extra per jaar. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde verjaardag en/of na de vierde verjaardag wanneer aan de voorwaarden werd voldaan.

De kleutertoeslag wordt automatisch toegekend wanneer je er recht op hebt. Voor kinderen die in een ander landsdeel dan Vlaanderen wonen, kun je wel nog een aanvraag indienen. Als je de toeslag zelf aanvraagt, kan de toekenning sneller in gang gezet worden. Deze aanvraag kan je indienen bij een uitbetaler naar keuze.

3. Schooltoeslag 

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag wanneer het inkomen van de ouders (of de ouder en zijn of haar eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd in geval van scheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag vervangt de schooltoelage sinds het schooljaar 2019-2020. De schooltoeslag wordt uitbetaald via een uitbetaler Groeipakket.

De schooltoeslag wordt automatisch toegekend wanneer je er recht op hebt, je hoeft hem dus niet meer aan te vragen. Woon je in een ander landsdeel en heb je geen Vlaamse uitbetaler, dan zul je gecontacteerd worden om je gegevens op te vragen. Zo’n onderzoek verloopt vaak trager dan een aanvraag. Daarom kun je voor kinderen die niet in Vlaanderen maar wel in België wonen en onderwijs volgen in een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde Vlaamse onderwijsinstelling zelf een aanvraag voor de schooltoeslag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar van start gaat. Dat kan bij een uitbetaler Groeipakket naar keuze.

Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden behouden. Een kind verliest dus het recht op een schooltoeslag als het twee opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig is, of wanneer het niet ingeschreven blijft tot het einde van het schooljaar zonder dat het diploma secundair onderwijs is behaald. De dagen waarop je kind afwezig was op school door de algemene COVID-19-maatregelen, tellen we toch als aanwezig.

De studietoelage voor het hoger onderwijs verandert niet en wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

(naar boven)

2. Student of schoolverlater

Kinderen hebben onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de maand waarin ze 18 worden. Er bestaat nog een recht tot en met de maand waarin de jongere 25 jaar wordt als hij/zij:

 • secundair onderwijs volgt
 • hoger onderwijs volgt
 • gebonden is aan een leerovereenkomst
 • een stage doorloopt om benoemd te kunnen worden in een openbaar ambt
 • schoolverlater is

1. Wanneer heeft je kind recht op een Groeipakket in het secundair onderwijs?

Een student in het secundair onderwijs heeft recht op een Groeipakket op voorwaarde dat hij/zij:

 • minstens 17 lesuren per week volgt in één of meerdere scholen of in één of meerdere vormingscentra waar het een leertijd doorloopt of een ondernemerstraject volgt
 • deeltijds (buiten)gewoon onderwijs of een erkende opleiding volgt
 • buitengewoon onderwijs volgt
 • buiten België een onderwijsprogramma volgt dat erkend is door de buitenlandse overheid of hiermee overeenstemt.

Wat als je kind afwezig is door ziekte?

Als je kind ziek is tijdens het schooljaar zal het recht hebben op het Groeipakket tot maximaal het einde van de zomervakantie van het volgende schooljaar op voorwaarde dat je een bewijs van ziekte voorlegt. Is je kind meer dan zes maanden afwezig, dan moet deze afwezigheid worden gewettigd door een medisch onderzoek door een dokter van de Vlaamse Overheid. Het resultaat van dit medisch onderzoek bepaalt of je kind nog recht heeft op het Groeipakket.

Is het wegens ziekte niet mogelijk om je kind in te schrijven bij het begin van een nieuw schooljaar, maar was je kind tijdens het vorige schooljaar niet ziek? Neem dan contact op met je uitbetaler. In dit geval is het mogelijk dat je kind toch nog recht heeft op het Groeipakket.

Is je kind door ziekte minder dan 17 lesuren per week ingeschreven, dan zal het nog recht hebben op een Groeipakket als de behandelend arts een attest schrijft dat het door een ziekte niet in staat is om meer lesuren te volgen: docx bestandAttest zieke student.docx (871 kB).

Is je kind na een ziekteperiode in de loop van een schooljaar voor minder dan 17 uren ingeschreven, dan zal het voor het lopende schooljaar recht hebben op een Groeipakket. Dit op voorwaarde dat de behandelend arts een attest schrijft dat je kind zich door laattijdige inschrijving niet kan inschrijven voor 17 lesuren per week.

Wat als je kind werkt tijdens zijn studies?

Krijgt je kind vergoedingen ten gevolge van vrijwilligerswerk, vrijwillige militaire inzet of vrijwillige dienst van collectief nut of een leefloon, dan zal dit geen invloed hebben op zijn recht op een Groeipakket.

Ook hoeveel een student verdient, heeft geen invloed. Er wordt gekeken naar het aantal gewerkte uren. Een student secundair onderwijs mag maximaal 475 uren per jaar werken via een studentenovereenkomst en zo genieten van een verminderde sociale bijdrage. (Uitzondering coronamaatregel voor jobstudenten in de zorg en in het onderwijs).

Als een student secundair onderwijs een andere tewerkstelling (geen studentenjob) aangaat en de normale sociale bijdragen betaalt, dan mag hij tot 80 uur per maand werken. Als de jongere meer dan 80 uur werkt in een maand, dan valt het recht op Groeipakket weg voor die maand.

Je kind zal geen Groeipakket meer krijgen als het zelfstandige is en bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep. In bepaalde gevallen zal je kind ook geen Groeipakket krijgen als het een sociale uitkering ontvangt.

Heeft je kind tijdens vakanties recht op een Groeipakket?

Een student secundair onderwijs blijft zijn recht op Groeipakket behouden tijdens de vakantieperiodes (= kerst-, paas- en zomervakantie). Een zomervakantie tussen twee schooljaren mag maximaal vier maanden bedragen.

Hervat je kind de lessen niet of schrijft het zich niet opnieuw in, dan is er recht op Groeipakket tot en met het einde van de zomervakantie (31 augustus).

2. Wanneer heeft je kind recht op een Groeipakket in het hoger onderwijs?

Een student in het hoger onderwijs heeft recht op een Groeipakket op voorwaarde dat hij:

 • voor minstens 27 studiepunten is ingeschreven in één (of meerdere) Belgische erkende instelling(en) voor hoger onderwijs;
 • is ingeschreven in een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een erkend programma;
 • een door de Staat erkende vorming van bedienaars voor erediensten volgt;
 • de wetenschappelijke leergang volgt als voorbereiding op de Koninklijke Militaire school of ingenieursstudiën.

Je kind heeft voor het volledige academiejaar recht op het Groeipakket als het voor 30 november ingeschreven is en dat blijft voor een totaal van minstens 27 studiepunten per academiejaar. Zijn er meerdere inschrijvingen, dan moet de eerste inschrijving ten laatste op 30 november in orde zijn. Je kind heeft recht op het Groeipakket vanaf de datum van de eerste of enige inschrijving als het totaal van minstens 27 studiepunten het gevolg is van één of meer inschrijvingen na 30 november.

Heeft je kind in de loop van het academiejaar geen 27 studiepunten meer of stopt je kind in de loop van het academiejaar met zijn opleiding, dan heeft het geen recht meer op het Groeipakket.

Let op!

Studiepunten om een doctoraatsverhandeling te schrijven, tellen niet mee. Per opleidingscyclus is er gedurende één jaar recht op Groeipakket als het kind tijdens een diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten is ingeschreven.

Als je kind een opleiding van het secundair onderwijs combineert met een opleiding van het hoger onderwijs, dan worden zijn/haar studiepunten omgezet in lesuren. Een studiepunt bedraagt 30 minuten. Je kind heeft nog recht op een Groeipakket als het minstens 17 lesuren per week volgt.

Volgt je kind lessen in het hoger onderwijs die niet worden uitgedrukt in studiepunten? Dan moet de opleiding overeenstemmen met een volledig studieprogramma en leerplan, of minstens 13 lesuren per week omvatten met toelating van de academische overheid of de schooloverheid. Volgt je kind bijvoorbeeld privéonderwijs, dan moet deze opleiding erkend zijn door Vlaanderen en minstens 13 lesuren omvatten.

Is je kind ingeschreven voor een bijkomend jaar voor GIP (geïntegreerde proef) in het onderwijs voor sociale promotie dat geen 13 lesuren omvat, dan heeft dat kind gedurende één jaar recht op het Groeipakket.

Wat als je kind afwezig is door ziekte?

Als een student hoger onderwijs ziek is tijdens het academiejaar, dan zal hij recht hebben op het Groeipakket tot maximaal het einde van de zomervakantie (van het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin die student ziek werd) op voorwaarde dat hij een bewijs van ziekte voorlegt. Is je kind meer dan zes maanden ziek, dan moet deze afwezigheid gewettigd worden door een medisch onderzoek door een dokter van de Vlaamse Overheid. Het resultaat van dit medisch onderzoek bepaalt of je kind nog recht heeft op het Groeipakket of niet.

Is het wegens ziekte niet mogelijk om je kind in te schrijven bij het begin van een nieuw academiejaar maar was je kind tijdens het vorige academiejaar niet ziek? Neem dan contact op met je uitbetaler want in dit geval is het mogelijk dat je kind toch nog recht heeft op het Groeipakket.

Is je kind wegens ziekte voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven, dan heeft het nog recht op een Groeipakket als de behandelend arts een attest schrijft dat het door ziekte niet in staat is om meer studiepunten te volgen: docx bestandAttest zieke student.docx (871 kB).

Is je kind na een ziekteperiode in de loop van een academiejaar voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven, dan zal het voor het lopende schooljaar recht hebben op een Groeipakket op voorwaarde dat de behandelend arts een attest opstelt dat je kind zich door laattijdige inschrijving niet kan inschrijven voor 27 studiepunten.

Wat als je kind werkt tijdens zijn hogere studies?

Krijgt je kind vergoedingen ten gevolge van vrijwilligerswerk, vrijwillige militaire inzet of vrijwillige dienst van collectief nu of een leefloon, dan heeft dit geen invloed op zijn recht op Groeipakket.

Ook hoeveel een student verdient, heeft geen invloed. Er wordt gekeken naar het aantal gewerkte uren. De student mag maximaal 475 uur per jaar werken via een studentenovereenkomst en zo genieten van een verminderde sociale bijdrage. 

Als een student hoger onderwijs een andere tewerkstelling (geen studentenjob) aangaat en de normale sociale bijdragen betaalt, dan mag hij tot 80 uur per maand werken. Als de student meer dan 80 uur werkt in een maand, dan valt het recht op Groeipakket weg voor die maand.

Je kind zal geen Groeipakket meer krijgen als het zelfstandige is en bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep. In bepaalde situaties zal je kind ook geen Groeipakket krijgen als het een sociale uitkering ontvangt.

Heeft je kind tijdens de vakanties recht op een Groeipakket?

Een student hoger onderwijs blijft zijn recht op Groeipakket behouden tijdens de vakantieperiodes (kerst-, paas- en zomervakantie). Een zomervakantie tussen twee academiejaren mag maximaal vier maanden bedragen.

Hervat je kind de lessen niet of schrijft het zich niet opnieuw in, dan is er recht op Groeipakket tot en met het einde van de zomervakantie (30 september).

3. Je kind is een schoolverlater. Heeft het recht op een Groeipakket?

Is je kind een schoolverlater, dan heeft het nog hoogstens twaalf maanden recht op het Groeipakket. Als je kind niet meer voldoet aan de voorwaarden om een Groeipakket te krijgen, begint de termijn van twaalf maanden recht op Groeipakket te lopen. Dit geldt vanaf de einddatum van de zomervakantie of vanaf de datum van de stopzetting van het onvoorwaardelijk recht of het statuut leerling, student of stagiair. Stopt je kind bijvoorbeeld met studeren op 30 september, dan zal het vanaf oktober een spaarpot van twaalf maanden Groeipakket krijgen.

Let op!

Als je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) krijgt, wordt het recht op het Groeipakket stopgezet.

Voldoet je kind opnieuw aan de voorwaarde om een Groeipakket te krijgen als leerling, student of stagiair, dan wordt de spaarpot van twaalf maanden onderbroken vanaf de maand nadat je kind opnieuw voldoet aan de voorwaarden. De gebruikte maanden worden dan in mindering gebracht van de spaarpot van twaalf maanden.

Stel dat je kind halverwege de maand opnieuw voldoet aan de voorwaarden om een Groeipakket te krijgen als leerling, student of stagiair, dan zal het diezelfde maand terug zijn recht op Groeipakket hebben. In dit geval wordt er dus geen maand in mindering gebracht van de spaarpot van je kind.

(naar boven)

3. Weeskind

1. Weeskind geworden voor 2019

Een kind dat een of beide ouders verloor voor 2019, behoudt de verhoogde wezenbijslag van 368,05 euro uit de oude kinderbijslagregeling.

Als de overlevende ouder gaat samenwonen, wordt vanaf de volgende maand de gewone wezenbijslag (=basisbedrag) van de vroegere kinderbijslag betaald.

Gaat de overlevende ouder opnieuw alleen wonen, dan heeft het kind terug recht op de verhoogde wezenbijslag.

2. Weeskind geworden vanaf 2019

Verliest een kind een van beide ouders, dan krijgt het een basisbedrag van 166,46 euro en daar bovenop een wezentoeslag van 83,23 euro. 

Een kind dat beide ouders verliest, ontvangt een basisbedrag van 166,46 euro en daar bovenop een wezentoeslag van 166,46 euro.

Het kind krijgt de wezentoeslag zolang het recht heeft op de gezinsbijslag. Ook wanneer de overlevende ouder een nieuw gezin vormt, blijft het de toeslag krijgen.

Een voorbeeld: Kim is geboren op 5 november 2013 en woont bij zijn papa's Bert en Koen. Hij krijgt een Groeipakket met een basisbedrag van 95,81 euro. Papa Bert overlijdt op 13 november 2020. Vanaf november heeft Kim recht op het nieuwe basisbedrag van 166,46 euro, aangevuld met een wezentoeslag van 83,23 euro. Dit bedrag wordt uitbetaald vanaf december 2020.

(naar boven)

4. Kind met een handicap

Sommige kinderen hebben als gevolg van een beperking of handicap een specifieke ondersteuningsbehoefte. Zij hebben maandelijks recht op een extra bedrag, bovenop het basisbedrag. Dat extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger heette dat de ‘verhoogde kinderbijslag’).

Het bedrag van de zorgtoeslag hangt af van de mate waarin het kind meer ondersteuning nodig heeft dan zijn/haar leeftijdsgenoten.

 

(naar boven)

5. Kind in het buitenland

Om recht te hebben op het Groeipakket moet een kind in Vlaanderen gedomicilieerd zijn. Wanneer je als ouder in België werkt of woont en je kind in het buitenland verblijft, dan is er in sommige gevallen ook recht op een Groeipakket. Dit kan op basis van de algemene Europese Verordeningen of de bilaterale akkoorden die België met een aantal landen binnen en buiten Europa heeft afgesloten. Bovendien zijn er ook een aantal uitzonderingen waarbij het kind recht heeft op een Groeipakket.

1. Je kind verblijft of studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER)

Welke landen maken deel uit van de EER?

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Recht op Groeipakket

Als je kind woonachtig is in Vlaanderen en het verblijft of studeert in een land van de EER, heb je recht op Groeipakket aangevuld met eventuele toeslagen.

Wanneer je kind in het buitenland een recht op kinderbijslag kan openen, is het mogelijk dat er in de 2 landen tegelijk recht op kinderbijslag bestaat. De voorrang wordt bepaald, rekening houdend met de woonplaats van het kind en de prestaties van de gezinsleden in de verschillende lidstaten. Het hoogste bedrag van het Groeipakket wordt steeds gegarandeerd door middel van verschilbetaling.

Let op!

Als je kind studeert in een land van de EER, dan dient het onderwijsprogramma erkend te zijn door de staat van dat land of dan moet de student minstens 17 lesuren/week volgen.

Recht op startbedrag bij geboorte of adoptie

Je kan het startbedrag bij geboorte of adoptie ontvangen voor kinderen die in het buitenland (binnen de EER) geboren worden/werden. Daarvoor moet één van de ouders in Vlaanderen werken of een gelijkgestelde uitkering ontvangen op het moment van de geboorte of adoptie (bv. Belgische werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen, …).

 • Als er recht is op een bedrag in het land van de geboorte of adoptie, is deze steeds bij voorrang verschuldigd en wordt het startbedrag geboorte of adoptie aanvullend toegekend.
 • Als er geen recht is op een bedrag in het land van de geboorte of adoptie wordt het startbedrag geboorte of adoptie volledig toegekend.

Bilaterale akkoorden binnen de EER

België heeft een aantal bilaterale akkoorden afgesloten met landen binnen de EER. Elk akkoord bevat specifieke voorwaarden in verband met het recht op kinderbijslag of Groeipakket. Deze bilaterale akkoorden blijven verder doorlopen totdat iedere regio afzonderlijk nieuwe akkoorden afsluit.

2. Je kind verblijft of studeert in een land buiten de EER waarmee België een bilateraal akkoord afsloot

België heeft bilaterale overeenkomsten afgesloten met een aantal landen die niet tot de EER behoren: Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië en Montenegro. Bij de bilaterale overeenkomsten met landen buiten de EER is er geen recht op het startbedrag geboorte of adoptie. Ieder akkoord heeft zijn eigen specifieke voorwaarden wat betreft nationaliteit, te betalen bedragen, aantal kinderen,…Deze bilaterale akkoorden blijven verder doorlopen totdat iedere regio afzonderlijk nieuwe akkoorden afsluit.

3. Je kind verblijft of studeert buiten de EER of in een land waarmee België geen bilateraal akkoord afsloot

Je behoudt het recht op Groeipakket in de volgende gevallen:

 • Verblijf in een ander land, maximaal twee maanden per jaar, in één of meerdere keren
 • Verblijf in een ander land tijdens de schoolvakanties, maximaal 120 dagen per jaar
 • Verblijf in een ander land om gezondheidsredenen, maximaal 6 maanden per jaar
 • Buiten België studeren met een studiebeurs van een Belgische of buitenlandse instelling
 • Na het behalen van een diploma middelbaar onderwijs in België een niet-hogere studie buiten de EER volgen (maximaal één jaar), of na het behalen van een einddiploma hoger onderwijs een hogere studie buiten de EER volgen (maximaal één jaar), of zonder in of buiten België een diploma hoger onderwijs gehaald te hebben hoger onderwijs volgen in een land buiten de EER.
(naar boven)

6. Geplaatst kind

1. Kind geplaatst in een pleeggezin

Een pleegkind heeft net als elk ander kind in Vlaanderen recht op een Groeipakket. Het basisbedrag gaat naar het pleeggezin. Dat wordt aangevuld met een maandelijkse pleegzorgtoeslag van 64,29 euro.

Voor plaatsingen vanaf 1 januari 2019 bepaalt het type plaatsing wie de pleegzorgtoeslag krijgt. Als een kind voor lange tijd verhuist naar een pleeggezin (perspectiefbiedende pleegzorg), dan gaat het bedrag volledig naar de pleegouders. Bij pleegzorg van korte duur (perspectiefzoekende pleegzorg) gaat de toeslag naar de begunstigde voor de plaatsing. Die begunstigde is meestal de biologische ouder.

De bijslagtrekkende voor de plaatsing blijft de pleegzorgtoeslag ontvangen als die toegestaan is voor 1 januari 2019, zolang er zich geen wijziging in de plaatsing voordoet. 

2. Kind geplaatst in een instelling

Bij een plaatsing in een instelling ontvangt de instelling twee derde van de gezinsbijslag voor het kind. Een derde gaat naar de begunstigde voor de plaatsing of wordt gestort op een spaarboekje op naam van het kind.

Die verdeling geldt enkel voor de gezinsbijslagen en niet voor de participatietoeslagen.

Voor een kind dat geplaatst is via Jeugdhulp (Opgroeien), wordt de twee derde gestort aan het Fonds Jongerenwelzijn.

Een kind geplaatst in een instelling wordt voor de bepaling van de gezinsgrootte en de berekening van de sociale toeslag volledig meegeteld in het gezin waar het verbleef voor de plaatsing.

(naar boven)

7. Andere situaties: ontvoerd of vermist

Wanneer je kind ontvoerd werd of vermist is, kan je recht hebben op het bedrag dat je ontving voor de ontvoering of de verdwijning. Wanneer er bijkomende voorwaarden verbonden waren aan een deel van het bedrag dat je ontving, ontvang je het bedrag verder voor zolang de voorwaarden vervuld blijven.

Zo kan je de sociale toeslag voor het kind verder krijgen als je aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Het kind blijft ook meetellen voor de bepaling van de gezinsgrootte. De zorgtoeslag voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte ontvang je verder voor de duur van de laatste beslissing over de specifieke ondersteuningsnood. Ook de wezenbijslag kan je verder ontvangen zolang je verder aan de voorwaarden voldoet.

1. Ontvoering

De gezinsbijslagen worden verder toegekend aan de persoon of personen die de gezinsbijslagen ontving(en) voor de ontvoering of verdwijning tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Tenzij dat blijkt dat deze persoon rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan de ontvoering.

Stel dat de persoon of personen die gezinsbijslagen ontving(en) voor de ontvoering, zou(den) overlijden, dan kan er uitbetaald worden aan degene die het ouderlijk gezag krijgt bij vonnis.

Indien je kind zelf het Groeipakket ontving, dan wordt deze niet langer uitbetaald.

Er wordt niet alleen rekening gehouden met een aangifte van ontvoering in het kader van een strafprocedure, maar ook met een aangifte in het kader van een burgerlijke procedure.

2. Verdwijning

Wanneer je kind vermist is, ontvang je de gezinsbijslagen nog maximaal 5 jaar na de eerste dag van de maand van verdwijning. De gezinsbijslagen worden verder toegekend aan de persoon of personen die vlak voor de verdwijning de bijslagen ontvingen.

Stel dat de persoon of personen die gezinsbijslagen ontving(en) voor de verdwijning, zou(den) overlijden, dan kan er uitbetaald worden aan degene die het ouderlijk gezag verkrijgt bij vonnis.

Indien je kind zelf het Groeipakket ontving, dan wordt deze niet langer uitbetaald.

Weggelopen kinderen en kinderen van wie is vastgesteld dat ze in het buitenland verblijven, worden niet als verdwenen kinderen beschouwd.

(naar boven)