Participatietoeslagen

Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend. Je hoeft ze niet aan te vragen.

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag. Een halve dag opvang geeft recht op de helft van dat bedrag. Om recht te hebben op de kinderopvangtoeslag mag je kind nog niet naar de kleuterschool gaan. Ook als het dan nog halve dagen naar de opvang gaat, heeft het geen recht meer op deze toeslag.

Het aantal opvangdagen wordt door de opvang doorgegeven aan Kind en Gezin, die deze informatie aan je uitbetaler bezorgt . De toeslag wordt maandelijks uitbetaald op de 20e van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft. Tenzij deze dag in het weekend of op een feestdag valt.

Meer informatie over kinderopvang vind je via deze link.

TIP! Heb je al een kindje dat naar een opvang gaat waar je betaalt op basis van je inkomen? Vraag een herberekening van je 'Inkomenstarief' aan via het portaal ‘Mijn Kind en Gezin’.

Kleutertoeslag

Kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of gefinancierd onderwijs en kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 132,60 euro extra per jaar. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald in de maand na de derde verjaardag en/of in de maand na de vierde verjaardag als voldaan werd aan de voorwaarden.

Als de kleuter op het moment van zijn of haar vierde verjaardag nog voor geen enkel schooljaar aan die voorwaarde voldoet, zal er later worden nagegaan of de kleuter tijdens een schooljaar voldoende aanwezig was.

Een kind is tijdens een schooljaar voldoende aanwezig als het:

 • 150 halve schooldagen aanwezig is op school in de eerste kleuterklas, in het geval dat het tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt.
  of
 • 185 halve schooldagen aanwezig is op school in de tweede kleuterklas, in het geval dat het kindje tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vier jaar bereikt.

Voor kleuters die door ziekte voor geen van beide schooljaren de minimumgrens kunnen bereiken, kun je een attest indienen bij je uitbetaler Groeipakket om toch het recht op de tweede kleutertoeslag te behouden.

Als je recht hebt op een kleutertoeslag, dan kent je uitbetaler die automatisch toe. Je hoeft deze toeslag niet aan te vragen.

Schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020)

Wat is de schooltoeslag?

Kinderen die door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gesubsidieerd of gefinancierd kleuter-, lager - of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, kunnen vanaf drie jaar onder bepaalde voorwaarden rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag. Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking.

De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs moet je aanvragen en wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Voor wie is de schooltoeslag?

Om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

Nationaliteit

In principe moet je Belg zijn, maar onder bepaalde voorwaarden komen ook niet-Belgen in aanmerking voor een toeslag.

Lees meer

Pedagogische voorwaarden (type onderwijs en aanwezigheid op school)

Type onderwijs

Je kind moet naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. In de praktijk geldt dat voor bijna alle Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook studenten HBO5 Verpleegkunde kunnen recht hebben op een schooltoeslag.

Je hebt geen recht op een schooltoeslag bij:

 • thuisonderwijs;
 • ziekenhuisonderwijs; 
 • tweedekansonderwijs (CVO);
 • privéonderwijs, behalve Eureka, De leerwijzer, Safe, Sint-Ignatiusschool.

De leeftijdsgrens voor een schooltoeslag ligt op 22 jaar, met uitzondering voor studenten HBO5 Verpleegkunde en buitengewoon onderwijs, voor wie geen leeftijdsgrens geldt.

Voldoende aanwezigheid op school

Om recht te hebben op een schooltoeslag moet de kleuter of leerling voldoende aanwezig zijn op school:

Kleuter- en lager onderwijs

Secundair onderwijs

Financiële voorwaarden

Je gezinsinkomen speelt een belangrijke rol: je krijgt een toeslag als je gezinsinkomen niet te hoog is.

We bepalen of je in aanmerking komt voor een schooltoeslag aan de hand van drie stappen:

Stap 1

We berekenen je gezinsinkomen

Stap 2 

We berekenen het aantal punten van je gezin

Stap 3

We doen de KI-test

Een pleegkind dat al meer dan 12 maanden onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verblijft op 31 december van het betrokken schooljaar, is vrijgesteld van de financiële voorwaarden.

Hoe en wanneer krijg je de schooltoeslag?

Voor een kind dat al een Groeipakket krijgt, wordt de schooltoeslag automatisch uitbetaald. Je hoeft geen aanvraag te doen.

Studenten HBO5 Verpleegkunde en leerlingen in het buitengewoon onderwijs die ouder zijn dan 25 jaar, krijgen geen Groeipakket meer. Zij wenden zich voor een schooltoeslag het best zo snel mogelijk tot een van de 5 uitbetalers van het Groeipakket (formulier opstart onderzoek schooltoeslag) .

De uitbetaler van je Groeipakket betaalt de jaarlijkse schooltoeslag aan de persoon die het Groeipakket ontvangt. De schooltoeslag wordt apart betaald:

 • voor gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 jaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs: in de loop van september/oktober/november;
 • voor de andere gezinnen: van eind oktober tot december.

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar heb je eind december nog niets gekregen, neem dan contact op met je uitbetaler Groeipakket. Je uitbetaler kun je vinden via de tool Zoek-je-uitbetaler.

Wat als je kind door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gesubsidieerd of gefinancierd onderwijs volgt, maar niet in Vlaanderen woont. 

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Bedragen

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

 • het type onderwijs
 • je gezinsinkomen
 • je gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaand)

Lees meer