Onafhankelijke leden auditcomité VUTG

 • 16 april 2020

Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) zoekt twee externe/onafhankelijke leden om het auditcomité te versterken.

2 vacatures - Solliciteer tot en met 30 april 2020
 

Functie

Het VUTG heeft als opdracht de stipte, correcte en continue uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid te verzorgen (het 'Groeipakket') samen met de private uitbetalingsactoren.

Binnen het agentschap wordt een raad van bestuur opgericht, die op haar beurt instaat voor de oprichting van een auditcomité. Dit auditcomité is zowel bevoegd voor de interne controle van de bedrijfsprocessen en activiteiten van het agentschap als voor de externe controle van alle bedrijfsprocessen en activiteiten van de private uitbetalingsactoren.

Het auditcomité staat de raad van bestuur bij op de volgende domeinen:

 • het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectieve en efficiënte beheer van risico’s,
 • de naleving van regelgeving en procedures,
 • de betrouwbaarheid van de financiële en de beheersrapportering,
 • de effectieve en efficiënte werking van activiteiten en de efficiënte inzet van middelen,
 • de bescherming van de activa van het agentschap en de voorkoming van fraude,
 • de financiële responsabilisering van de uitbetalingsactoren.
   

Profiel

De kandidaatleden van het auditcomité kunnen een specifieke relevante ervaring van minimum 5 jaar voorleggen in het veld van risicomanagement, interne audit, financiële audit, overheidsmanagement of andere specifieke auditdomeinen of als lid van een auditcomité.

Beschikken over een deskundigheid inzake algemeen bestuur van een vennootschap of (overheids)organisatie strekt tot aanbeveling.

Kandidaten:

 • kunnen beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel, zijn in staat om belangenconflicten te vermijden, kunnen omzichtig omspringen met vertrouwelijke informatie en zijn bereid blijk te geven van integriteit en toewijding;
 • zijn bereid om voldoende tijd te investeren in het mandaat van lid van het auditcomité, zijn aanwezig op de vergaderingen van het auditcomité (één keer per kwartaal) en bereiden deze vergaderingen degelijk voor.

Bijkomend dienen de kandidaatleden te voldoen aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden én onverenigbaarheden.

 

Aanbod

De leden van het auditcomité ontvangen een vergoeding. De vergoedingen bestaan uit een jaarlijkse vaste vergoeding van 2400,00 euro (niet-geïndexeerd) en een presentiegeld van 240 euro (niet-geïndexeerd) per vergadering van het auditcomité waaraan de bestuurder heeft deelgenomen, vanaf de 6E vergadering worden de presentiegelden gehalveerd. Ook de reiskosten per vergadering worden vergoed nl. 0,3573 euro per kilometer.

Er wordt ook voorzien in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 

Plaats tewerkstelling

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

Trierstraat 9, 1000 BRUSSEL
 

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon: Dhr. Leo Van Loo             Via e-mail: leo.vanloo@vutg.be

 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan ten laatste op 30 april 2020.

Bezorg ons volgende documenten:

 • CV
 • begeleidende motivatiebrief 

Bij voorkeur via e-mail naar leo.vanloo@vutg.be. Vermeld in het onderwerp van je mail ‘Kandidaatstelling extern lid van het auditcomité, ten aanzien van de voorzitter van de raad van bestuur’. Per post kan je jouw kandidatuur richten aan:

VUTG
T.a.v. Danny Pieters, voorzitter
p/a Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder
Trierstraat 9
1000 Brussel

Voor meer informatie over de inhoud van het mandaat van lid van het auditcomité of de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Leo Van Loo, tel.: 02/897.10.50, gsm: 0473/83.41.29, e-mail: leo.vanloo@vutg.be

pdf bestandSelectiereglement onafhankelijke leden auditcomité VUTG (97 kB)


In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

De raad van bestuur gaat in haar selectie na of de kandidaten voldoen aan de hoger vermelde voorwaarden en vereisten (ontvankelijkheidstoets). De raad van bestuur vergelijkt vervolgens de verdiensten en het profiel van de kandidaten op basis van de ingediende kandidatuur. Zowel de ontvankelijkheidstoets als de vergelijking naar verdiensten als profiel kan gebeuren door een extern selectiebureau. Bij de selectie zal rekening worden gehouden met onderlinge complementariteit in expertise en ervaring. Op basis hiervan stelt de raad van bestuur 2 externe leden van het auditcomité aan. Bij de benoeming wordt rekening gehouden met een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen.

Na de selectie wordt een wervingsreserve voor twee jaar aangelegd.Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!