De Standaard geeft vandaag in de krant en online veel aandacht aan het Groeipakket. Online kunnen (toekomstige) ouders berekenen welke bedragen zij zullen ontvangen. Hierbij worden het oude en het nieuwe systeem naast elkaar geplaatst.

Het is goed dat de krant het nieuwe systeem onder de aandacht brengt. Jammer genoeg publiceert De Standaard online maar een halve berekeningsmodule. Er wordt geen rekening gehouden met de sociale toeslagen en andere premies. “Er is al herhaaldelijk gesteld dat het enkel mogelijk is om een correct zicht te krijgen op het volledige plaatje van het Groeipakket als ook de sociale toeslagen in rekening worden gebracht”, beaamt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Rekening houden met draagkracht van alle gezinnen

De berekening van het Groeipakket en de overgangsregeling voor huidige gezinnen is in werkelijkheid veel genuanceerder dan de krant het voorstelt. Bij het uitwerken van het Groeipakket-systeem is rekening gehouden met wetenschappelijke input via het Centrum voor Sociaal Beleid, die vrij consulteerbaar is. Een van de belangrijkste adviezen was om meer rekening te houden met de draagkracht van gezinnen. Het Groeipakket voorziet daarom een voldoende sterk basisbedrag en daarnaast wordt er met de inkomsten van het gezin rekening gehouden. Ook de sociale toeslagen worden groter met de gezinsgrootte.

Sociale toeslagen mee in rekening brengen

Voor grote gezinnen is er een inkomensgrens voorzien die zorgt voor sociale toeslagen voor een deel van de middenklasse. Deze inkomensgrens is er ook voor de combinatiegezinnen, dit zijn gezinnen met kinderen geboren voor en na 1.1.2019. Deze gezinnen kunnen net als alle huidige gezinnen, recht hebben op sociale toeslagen los van hun sociaal statuut. Naar schatting 100.000 extra kinderen zullen zo recht hebben op sociale toeslagen, ten opzichte van het huidige systeem.

En dan zijn er nog de versterkte schooltoelagen, hervormd tot de schooltoeslag. Daar worden de inkomensgrenzen aanzienlijk verruimd en worden de budgetten die worden uitgekeerd evenzeer versterkt. Geflankeerd door zorgtoeslagen, de schoolbonus, de kleutertoeslag en de kinderopvangtoeslag die gericht zijn op deelname aan onderwijs en kinderopvang.

Dit zijn bedragen en versterkingen waar heel wat gezinnen die nu geen gezinsbijslag meer ontvangen, of op het einde zijn van het recht op gezinsbijslagen, nooit aanspraak op hebben kunnen maken.

Berekenen van een solidair en rechtvaardiger systeem

Op expliciete vraag van de Gezinsbond is er een overgangssysteem dat de huidige bedragen garandeert van alle gezinnen die nu kinderen hebben, alsook de evolutie in de leeftijdsbijslagen.

Het is dus geen kwestie van zomaar meer of minder. Alles is altijd afhankelijk van de draagkracht (inkomsten en grootte) van het gezin en de leeftijd van de kinderen. En die zijn voortdurend in beweging en in evolutie.

Er zijn keuzes gemaakt, waarbij heel wat standpunten werden verzoend. De Vlaamse Regering heeft het hele systeem laten onderzoeken, met alle toeslagen die werden toegevoegd aan het Groeipakket. Daaruit blijkt dat het armoederisico van bij de opstart van het systeem wordt teruggedrongen en de armoedekloof wordt verkleind. Het systeem doet wat het moet doen om minstens hetzelfde resultaat neer te zetten als de huidige kinderbijslag.
Meer nog, het doet het beter.