Vlaanderen verzekert doorbetaling zorgtoeslag en voorziet structurele oplossing

Ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte die een zorgtoeslag krijgen, dreigden door de lange wachttijden voor verplichte tussentijdse doktersonderzoeken hun zorgtoeslag te verliezen. Vlaams minister van Gezin Wouter Beke heeft echter beslist dat de uitbetaler van het Groeipakket de zorgtoeslag gewoon kan blijven uitbetalen en dat ook de afgeleide rechten (bijvoorbeeld sociaal tarief gas en elektriciteit) niet in het gedrang komen. Daarnaast zal het aantal evaluerend artsen, dat zijn de artsen die de zorgzwaarte en dus de hoogte van de toeslag moeten bepalen, serieus worden opgetrokken door hun vergoeding significant te verhogen. 

Wat was het probleem?

Binnen het Groeipakket hebben kinderen met een aandoening recht op een zorgtoeslag. Om deze zorgtoeslag te verkrijgen, moeten de betrokken gezinnen een aanvraag bij hun uitbetaler indienen. 

Op vraag van de uitbetaler schalen de evaluerende artsen erkend door het agentschap Opgroeien de zorgzwaarte van deze kinderen voor een bepaalde periode in aan de hand van de aandoening van het kind en de impact van de aandoening op de autonomie van het kind en op het gezin. Op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar wordt die zorgzwaarte opnieuw geëvalueerd.

Door een acuut tekort aan evaluerend artsen zijn er echter lange wachttijden ontstaan om die tussentijdse onderzoeken die in het kader van een ambtshalve herziening moeten gebeuren, uit te voeren. Door deze vertraging kan de herzieningsprocedure dan ook niet tijdig worden afgerond en werd de betaling van de zorgtoeslag en de toekenning van de bijkomende rechten voor de betrokken gezinnen reeds stopgezet of dreigde een stopzetting.

Wat is de oplossing?

De oplossing die de Vlaamse Regering en minister Beke voorzien, is drieledig.

In de eerste plaats zijn meer evaluerend artsen noodzakelijk. Er wordt een ministerieel besluit (MB) voorbereid om de verloning van de evaluerend artsen aan te passen. Door te voorzien in een correcte verloning wordt verwacht dat het agentschap binnen afzienbare tijd meer evaluerend artsen zal aantrekken om de evaluaties te doen, wat de opgelopen wachttijden wellicht zal reduceren. Dit MB zal retroactief in werking treden op 1 februari.

Maar dit lost het probleem van de ouders niet op die hun zorgtoeslag dreigden te verliezen. Daarom zal voor de gezinnen die een volledig ingevuld inlichtingenformulier hebben bezorgd aan het agentschap, de bestaande evaluatiebeslissing alvast worden verlengd tot op het moment waarop de herziening wel plaatsvindt. De doorbetaling zal dus gebeuren op basis van het aantal punten die zijn toegekend volgens de inschaling uit de initiële beslissing.

Indien de evaluerend arts in een latere fase de zorgzwaarte opschaalt, zal de uitbetaler van het Groeipakket het verschil bijpassen en vervolgens een hogere toeslag uitbetalen. Indien het bedrag dat toegekend werd te hoog bleek te zijn, wordt dit niet teruggevorderd, maar enkel voor de toekomst aangepast.

Uiteindelijk wordt ook in het Vlaamse relanceplan 2,2 miljoen euro voorzien om onder andere de procedure te digitaliseren: er is nu nog veel papierwerk, wat een restant was van vroegere verhoogde kinderbijslag. We gaan deze procedure vereenvoudigen.

Over hoeveel mensen gaat het?

Er zijn 10.292 dossiers opgestart binnen Agentschap Opgroeien tussen januari 2019 en december 2020. De Vlaamse Regering wil dan ook een doorbetaling doorvoeren van de ambtshalve herzieningen vanaf begin maart.

Daarnaast zal er begin maart een grote regularisatie plaatsvinden waarbij er in de nog openstaande herzieningsdossiers een terugwerkende betaling zal gebeuren. Op basis van een foto van half januari blijkt dat er 1.026 dossiers zijn die voor deze terugwerkende betaling in aanmerking komen. Naast de zorgtoeslag dient in bepaalde gevallen ook nog de leeftijdstoeslag te worden geregulariseerd.

In totaal zou de doorbetaling van de ambtshalve herzieningen over de periode 2021-2023 een totale kostprijs van 1,6 miljoen EUR bedragen

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke: ‘Deze maatregel zat al langer in de pipeline en ik ben tevreden dat ze eindelijk is goedgekeurd. Ik heb begrepen dat de oppositie een voorstel van decreet heeft ingediend om de doorbetaling van de zorgtoeslag te regelen, maar daar kunnen we niet op wachten. Deze mensen hebben nu een oplossing nodig en daar zorgen we voor.’

Meer info

Bart Croes, woordvoerder Wouter Beke: 0485/82.38.58
Carmen De Rudder, woordvoerder Wouter Beke: 0492/34.60.66